Slide background
Slide background
Slide background
beauslide1 copy
jazslidercrop13

Welcome to Beautiful Beaumaris

Croeso i Biwmares

Visit Beaumaris Safely

 

Firstly, we extend a warm welcome back to the Historic Town of Beaumaris, it has been a difficult few months for all.We are incredibly grateful to the NHS and all its staff, all our fantastic key workers and the community groups and organisations who have supported and protected us through this pandemic.

 

A few weeks ago as the Welsh Government measures were set to change, this brought together the Beaumaris Chamber of Trade, Seiriol Ward Councillors, Beaumaris Town Council and Anglesey County Council in a partnership to discuss the reopening and measures to protect community safety.These numerous discussions, site meetings and implementing the community safety measures happened within the very short time available and would not have been possible without full cooperation and agreement of all the parties, this was partnership working at its best.

 

These community safety measures in Beaumaris have been funded through a coronavirus grant awarded by the Welsh Government.

 

The community safety measures include social distancing signage, social distancing on-street marking reminders, some on-street foot prints, some directional arrows and widening the pedestrian areas along Castle Street into the on street parking bays and coach drop off point.

 

These are temporary measures to help keep everyone safe over the summer weeks and support local businesses to serve their customers.We will review the measures together as we go on.Within a Historic Town such as Beaumaris there will be no ideal solution, but hopefully these measures will help.

 

As individuals we all need to play our part also by following the Public Health Wales and Welsh Government guidelines in place and take care of our own safety and the safety of others.We also support the campaign launched by the Isle of Anglesey County Council which urges everyone to ‘Rediscover Anglesey Safely’ and the set of guidelines within the campaign, these can be viewed on the @VisitAnglesey twitter and facebook account, and include:

 

  • If somewhere looks busy, come back when its quieter and safer
  • Respect others on the coast, in shops and in our communities
  • Keep to footpaths and bridleways
  • Use car parks and spaces, and not private land or highway verges
  • Respect the weather and tide – prepare thoroughly
  • Research, contact and book facilities and businesses in advance
  • Take your rubbish home
  • Protect yourself, residents and other visitors – follow the guideline at all times

 

This is a joint statement by Beaumaris Town Council, Beaumaris Chamber of Trade and the Seiriol Ward Councillors.

 

At Beaumaris on the beautiful Isle of Anglesey you can explore a medieval castle, picnic on a beach, take a boat trip, discover pastel painted houses and see the work of local artists. Take a walk across a Victorian pier, do some serious shopping or just kick back in an ancient pub and try some award-winning food.

 

And with its excellent range of accommodation – from cosy guest house to luxurious hotel – Beaumaris caters for all tastes, including those who like to cater for themselves.

 

What’s more, there’s always something going on in Beaumaris. As well as regular live music and local produce markets, there’s an Easter egg hunt, an arts festival, fabulous fireworks on bonfire night, Victorian Christmas celebrations and historic events within the castle walls.

Ymweld a Beaumaris yn Ddiogel

 

Yn gyntaf, rydym yn estyn croeso cynnes yn ôl i Dref Hanesyddol Beaumaris. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i bawb. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r GIG a’i holl staff, ein holl weithwyr allweddol gwych a’r grwpiau a’r sefydliadau cymunedol sydd wedi ein cefnogi a’n hamddiffyn trwy’r pandemig hwn.

 

Ychydig wythnosau yn ôl, wrth i fesurau Llywodraeth Cymru newid, daeth cyfle gwych i Siambr Fasnach Beaumaris, Cynghorwyr Ward Seiriol, Cyngor Tref Beaumaris a Chyngor Sir Ynys Môn ddod at ei gilydd mewn partneriaeth i drafod  ailagor siopau a busnesau lleol yn ogystal a’r mesurau  amddiffyn diogelwch  ein cymunedau lleol. Digwyddodd y trafodaethau niferus hyn, cyfarfodydd safle a gweithredu’r mesurau diogelwch cymunedol o fewn yr amser byr iawn. Ni fuasai hyn wedi wedi bod yn bosibl heb gydweithrediad a chytundeb llawn yr holl rhanddeiliaid hyn. Dyma oedd cydweithio ar ei orau rhwng yr holl bartïon hyn a’r cyfan er budd, lles a ffyniant tref Beaumaris.

 

Ariannwyd y mesurau diogelwch cymunedol hyn yn Nhref Beaumaris drwy grant coronafirws a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae’r mesurau diogelwch cymunedol yn cynnwys arwyddion pellhau cymdeithasol, marciau stryd yn atgoffa pawb i ymbellhau yn gymdeithasol, rhai printiau traed ar y stryd, rhai saethau cyfeiriadol ac ehangu’r ardaloedd cerddwyr ar hyd stryd  fawr  yn y mannau sy’n  cynnwys rhai cilfachau parcio ar y stryd a’r man gollwng coetsys.

 

Mesurau dros dro yw y rhain er mwyn, ar yr un llaw, i helpu i gadw pawb yn ddiogel dros wythnosau’r haf  tra chefnogi busnesau lleol i wasanaethu eu cwsmeriaid ar y law arall. Gyda’n gilydd, byddwn yn adolygu’r mesurau hyn fel bo angen wrth i ni symud drwy’r haf. Gyda thref mor hanesyddol ac unigryw fel Beaumaris, ni fydd unrhyw ddatrysiad yn un delfrydol. Beth bynnag, gobeithir y bydd y mesurau hyn o wir werth a chymorth yn y tymor byr.

 

Yn naturiol, mae lle i ni, fel unigolion, i chwarae ein rhan yn hyn i gyd. Gallwn wneud hyn drwy ddilyn canllawiau diogelwch Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru drwy ofalu am ein diogelwch ein hunain a diogelwch eraill wrth gwrs. Yn ystod yr oriau brig, efallai y bydd angen i ni, fel unigolion, ymweld â’n lle oddewis, sop neu fusnes yn ddiweddarach yn y dydd os yw’n ymddangos yn rhy brysur i fod yn ddiogel i ni yn bersonol  yng nghanol y dref. Rydym yn cefnogi ymgyrch Cyngor Sir Ynys Môn i ‘Ailddarganfod Ynys Môn yn ddioglel, ac y canllawiau isod:

 

Os yw rhywle yn edrych yn brysur, dewch yn ôl pan fydd hi’n ddistawach ac yn ddiogelach

 

 • Parchwch eraill ar yr arfordir, mewn siopau ac yn ein cymunedau
 • Cadwch at y llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau
 • Defnyddiwch feysydd parcio a mannau cyhoeddus, nid tir preifat ag ochr ffyrdd
 • Parchwch y tywydd a’r llanw – paratowch yn drylwyr
 • Ymchwiliwch, cysylltwch a threfnwch gyfleusterau a busnesau ymlaen llaw
 • Ewch â’ch sbwriel adra efo chi
 • Mae angen i chi amddiffyn eich hun, trigolion ac ymwelwyr eraill – dilynwch y canllawiau bob amser

 

Mae hwn yn ddatganiad ar y cyd gan Gyngor Tref Beaumaris, Siambr Fasnach Beaumaris a Cynghorwyr Ward Seiriol

 

Ym Miwmares, ar Ynys brydferth Môn, gallwch archwilio castell canoloesol, bwyta picnic ar draeth, mynd ar drip mewn cwch, darganfod tai wedi’u paentio mewn lliwiau pastel a gweld gwaith arlunwyr lleol. Ewch am dro ar hyd pier Fictoraidd, gwneud llawer o siopa neu ymlacio’n braf mewn hen dafarn a rhoi cynnig ar fwyd gwobredig.

 

A gydag amrywiaeth wych o lety – o westai clyd i rhai moethus – mae Biwmares yn darparu ar gyfer pob chwaeth, gan gynnwys y rhai sy’n hoffi paratoi eu bwyd eu hunain.

 

Yn fwy na hynny, mae rhywbeth wastad yn digwydd ym Miwmares. Yn ogystal â cherddoriaeth fyw a marchnadoedd cynnyrch lleol rheolaidd, ceir helfa wyau Pasg, gwˆ yl gelf, noson tân gwyllt gwych, dathliadau Nadolig Fictoraidd a digwyddiadau hanesyddol o fewn muriau’r castell.

Take a look at what’s on, where to sleep, what to eat and where to shop